Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky spoločnosti Procarosa s.r.o.,

 IČO 08555222, DIČ CZ08555222, so sídlom Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové, zapísaná v OR na Krajskom súde v Hradci Králové pod sp. zn. C 44578, predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese 

www.procarosa.sk.

 

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 V súlade s ustanovením §1751 ods.1 zák. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len občiansky zákonník) v platnom znení vydáva spoločnosť Procarosa s.r.o., IČO 08555222, DIČ CZ08555222, so sídlom Komenského 264/5,

500 03 Hradec Král Králi pod sp. zn. C 44578, e-mail: info@procarosa.sk, tel: +421 904 126 999, adresa prevádzky Husova 2153, 508 01 Hořic

e.

tieto obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, uzavreté medzi:

predávajúcim: Procarosa s.r.o., IČO 08555222, DIČ CZ08555222, so sídlom Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové, zapísaná v OR na Krajskom súde v Hradci Králové pod sp. zn. C 44578, e-mail: info@procarosa.sk, tel: +421 904 126 999, číslo účtu: 2301772193/2010, adresa prevádzky Husova 2153, 508 01 Hořice. (ďalej len predávajúci) na jednej strane

a

kupujúcim: ktorým je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem o kúpu tovaru ponúkaného

predávajúcim. (ďalej len kupujúci)

 

(ďalej len kúpna zmluva)

1.2 Kúpna zmluva je uzatváraná dištančným spôsobom prostredníctvom internetového obchodu, prevádzkovaného predávajúcim na internetovej adrese www.procarosa.sk (ďalej len e-shop) alebo obchodným zástupcom spoločnosti Procarosa s.r.o.

1.3 Kúpna zmluva a tieto obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom alebo slovenskom jazyku.

1.4 Vzťahy neupravené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

1.5 Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka, riadia sa vzťahy neupravené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami osobitnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka upravujúcimi uzatváranie zmlúv so spotrebiteľom uvedenými v §1810 a nasledujúcich.

1.6 Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy potvrdzuje, že sa zoznámil s úplným znením týchto obchodných podmienok, že rozumie všetkým ich ustanoveniam a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

1.7 Odlišné dojednania uvedené v kúpnej zmluve predávajúceho a navrhnutá výhradne stranou predávajúceho majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

1.8 Predávajúci je oprávnený znenie týchto obchodných podmienok meniť či doplňovať. Nové znenie obchodných podmienok je účinné dňom ich zverejnenia na internetových stránkach predávajúceho.

1.9. Všetky informácie o spracovaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v Podmienkach ochrany osobných údajov, ktoré nájdete tu https://www.procarosa.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/.

 

2. NIEKTORÉ DEFINÍCIE

2.1. Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar;

2.2. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie;

2.3. Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu;

2.4. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;

2.5. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;

2.6. Objednávka je Váš záväzný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;

2.7. Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami oznámených údajov, ktoré umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzatvorených Zmlúv;

2.8. Vy ste osoba nakupujúca na Našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci;

2.9. Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope.

 

3. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POUČENIE

3.1. Kúpa Tovaru je možná iba cez webové rozhranie E-shopu.

3.2. Pri nákupe Tovaru je Vaša povinnosť poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste Nám poskytli v Objednávke budeme teda považovať za správne a pravdivé.

3.3. Na našom E-shope tiež poskytujeme prístup k hodnoteniu Tovaru vykonanému inými spotrebiteľmi. Autenticitu takýchto recenzií zaisťujeme a kontrolujeme tým, že prepájame hodnotenia s konkrétnymi objednávkami, teda v internom systéme pri každom hodnotení vidíme aj prepojené ID objednávky, a tak sme schopní overiť a preukázať, že recenzia pochádza od reálneho spotrebiteľa.

3.4. Nákupom produktu z prírodnej suroviny, ktorým je drevo, by mal kupujúci brať na vedomie nepatrný vizuálny rozdiel (prirodzená farba dreva, štruktúra povrchu, množstvo či veľkosti jednotlivých hrčí) medzi vzorovou doskou, fotografiou uverejnených v marketingových materiáloch predajcu a produktom určeným na predaj. Farebné rozdiely vyplývajúce z prirodzených vlastností dreva, rozdiely v rozložení prirodzených prvkov charakteristík dreva medzi vzorovou doskou alebo produktovými fotografiami predajcu a výrobkom zakúpeným kupujúcim nemožno považovať za vadu produktu.

 

4. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

4.1. Zmluvu s Nami je možné uzatvoriť v českom alebo slovenskom jazyku.

4.2. Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované Nami teda nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s tým, že prostriedky komunikácie na diaľku využívame.

4.3. Na to, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili Objednávku. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledujúce údaje:

a) Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom „Do košíka“);

b) Informácie o Cene, Cene za dopravu, spôsobe platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby Objednávky v rámci užívateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoleného Tovaru, spôsobu jeho doručenia a platby;

c) Svoje identifikačné a kontaktné údaje slúžiace na to, aby sme mohli doručiť Tovar, najmä teda meno, priezvisko, prípadne názov firmy, sídlo, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

4.4. Cena všetkého tovaru ponúkaného na e-shope predávajúceho je uvádzaná vrátane DPH aj všetkých poplatkov s predajom súvisiacich (s výnimkou ceny za poštovné a balné, ktorá je uvedená samostatne). Cena tovaru je platná po dobu jej zverejnenia v e-shope predávajúceho. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

4.5. Určitý tovar môže byť ponúkaný aj iným spôsobom (napr. prostredníctvom obchodných zástupcov, ponukou zaslanou emailom ai). Všetky zmeny ponúkaného druhu tovaru sú výhradným právom predávajúceho.

4.6. V priebehu tvorby Objednávky môže až do doby jej dokončenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ Objednávku dokončíte. Pred stlačením tlačidla musíte ale ešte potvrdiť Vaše zoznámenie sa a súhlas s týmito Podmienkami, v opačnom prípade nebude možné Objednávku dokončiť. Na potvrdenie a súhlas slúži zatrhávacie políčko. Po stlačení tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Nám.

4.7. Vašu Objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, ako Nám bude doručená, potvrdíme správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie Objednávky a tieto Podmienky formou prílohy e-mailovej správy. Podmienky v znení účinnom ku dňu Objednávky, tj v znení priloženom ako príloha potvrdzujúca e-mailové správy, tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Potvrdením Objednávky dochádza k uzatvoreniu Zmluvy medzi Nami a Vami. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých náležitostí objednávkového formulára, vrátane súhlasu so znením týchto obchodných podmienok. Potvrdením obchodných podmienok stranou kupujúceho sa rozumie, písomné potvrdenie, alebo akceptácia a úhrada zálohovej faktúry alebo faktúry konečnej.

4.8. Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, keď Tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov Tovaru, než koľko je z našej strany umožnené. Informáciu o maximálnom počte Tovarov Vám však vždy v rámci E-shopu vopred poskytneme a nemala by pre Vás byť teda prekvapivá. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzatvorenie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď Našu ponuku potvrdíte.

4.9. V prípade, že v rámci E-shopu alebo v Objednávke bude uvedená zjavne chybná Cena, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, keď ste obdržali potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzatvoreniu Zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie novej Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď Našu ponuku potvrdíte. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, keď Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba alebo prebýva cifra.

4.10. Kupujúci vybraním tovaru z ponuky predávajúceho a jeho následným objednaním (prostredníctvom vyplnenia objednávkového formulára, alebo prostredníctvom emailu spoločnosti Procarosa s.r.o.) podáva predávajúcemu záväzný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená okamihom akceptácie tohto návrhu, teda potvrdením objednávky zo strany predávajúceho odoslaným na emailovú adresu kupujúceho. V prípade, že k takémuto potvrdeniu zo strany predávajúceho nedôjde, má sa za to, že kúpna zmluva nebola uzavretá.

4.11. V prípade, keď dôjde k uzatvoreniu Zmluvy, Vám vzniká záväzok k zaplateniu Celkovej ceny.

4.12. V prípade, že máte zriadený Užívateľský účet, môžete urobiť Objednávku jeho prostredníctvom. Aj v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby Objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vypĺňať Vaše identifikačné údaje.

4.13. V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup Tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby ste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Pokiaľ tak urobíte, bude Vám Tovar poskytnutý so zľavou. V prípade spôsobu bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho poskytuje predávajúci zľavu vo výške 1% z kúpnej ceny. V prípade registrácie na našich stránkach poskytuje predávajúci zľavu vo výške 2% z kúpnej ceny.

4.14. Všetky skutočnosti uvádzané kupujúcim do poznámky v objednávkovom formulári nie sú súčasťou uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade súhlasu predávajúceho s nimi, bude kúpna zmluva rozšírená predávajúcim o dodatok so spomínanými podmienkami. V prípade nesúhlasu predávajúceho nebude zmluva, alebo fakturácia rozšírená o tieto podmienky. Rovnako tak v prípade nemožnosti predávajúceho splniť akúkoľvek požiadavku kupujúceho vyjadrenú v objednávke, nebude kúpna zmluva/alebo fakturácia rozšírená o tieto podmienky. Kúpna zmluva a obchodné podmienky predávajúceho je v tomto okamihu potvrdená iba odoslaním zálohovej fakturácie / konečnej fakturácie a jej prijatím, akceptáciou a uhradením zo strany kupujúceho.

4.15. Predávajúci je oprávnený pri okolnostiach hodných zreteľa, pred potvrdením objednávky, a teda uzavretím kúpnej zmluvy, požiadať kupujúceho o telefonické alebo písomné potvrdenie jeho objednávky.

4.16. Kupujúci je uzrozumený s tým, že predávajúci nie je povinný uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu na všetok tovar uvedený v e-shope predávajúceho, tj. že vystavenie tovaru v e-shope predávajúceho nie je ponukou na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 Občianskeho zákonníka.

 

5.UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

5.1. Na základe Vašej registrácie v rámci E-shopu môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu.

5.2. Pri registrácii Užívateľského účtu je Vaša povinnosť uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje av prípade zmeny ich aktualizovať.

5.3. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových údajov je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.

5.4. Užívateľský účet je osobný, a nie ste teda oprávnení umožniť jeho využívanie tretím osobám.

5.5. Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, keď ho viac ako 24 mesiacov nevyužívate, alebo v prípade, keď porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy.

5.6. Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.

 

6. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

6.1. Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozrejme v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.

6.2. Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom.

6.3. Platbu Celkovej ceny po Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkové ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

a) Bankovým prevodom na účet predávajúceho č. 2401700373/2010, vedený v spoločnosti FIO (ďalej len „účet predávajúceho“). Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do dátumu uvedeného na zálohovej či konečnej faktúre.

b) Dobierkou. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru. V prípade platby dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.

c) Hotovo pri osobnom odbere. Hotovo je možné hradiť Tovar v prípade prevzatia v Našej prevádzke. V prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.

d) Prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou.

6.4. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej výslovne uvedené inak, rozumejú sa kúpnou cenou aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru.

6.5. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu alebo bude fyzicky priložená k Tovaru.

6.6. Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu vykonania platby.

6.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

6.8. K prechodu vlastníckeho práva k objednanému tovaru z predávajúceho na kupujúceho dochádza až úplným uhradením kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie.

6.9. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví kupujúcemu súčasne s expedíciou tovaru a zašle ho v papierovej podobe súčasne s tovarom, pokiaľ to dovoľuje charakter (veľkosť, spôsob balenia, spôsob prepravy) tovaru. Kupujúci výslovne súhlasí s možnosťou zaslania daňového dokladu v elektronickej podobe (namiesto dokladu v písomnej forme) na jeho emailovú adresu.

6.10. Upresnenie AKCIA – Dotovaná cena na príslušenstvo k pieskovačkám Procarosa

 • Účel akcie je dlhodobé zníženie prevádzkových nákladov majiteľa pieskovacieho zariadenia Procarosa a jeho konkurenčné zvýhodnenie oproti iným prevádzkovateľom pieskovacích zariadení.
 • Akcia platí iba pre zákazníkov, ktorí zakupujú nové pieskovacie zariadenia značky Procarosa. Akcia nie je prenositeľná (platná je vždy iba pre prvého majiteľa stroja s číslom nákupnej faktúry.)
 • Dodávateľ si vyhradzuje právo na zrušenie akčnej ceny na príslušenstvo v celom jej rozsahu bez udania dôvodu. Riešenie odobratia akcie je krajná možnosť, ktorú dodávateľ využije úplne výnimočne. Hlavné dôvody sú zneužitie nákupu príslušenstva na ďalší predaj, alebo nadmerné odbery, ktoré nezodpovedajú štandardnej spotrebe menších aj väčších zákazníkov podobného tipu.

 

7. PREPRAVA A DORUČENIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA VĚCI

7.1. Tovar Vám bude doručený najneskôr do 7 dní spôsobom podľa Vašej voľby, v prípade dlhšej doby dodania budete o termíne dodania vopred informovaní. Môžete vyberať z nasledujúcich možností dodania tovaru:

        7.1.1. Osobný odber na Našej prevádzke Husova 2153, 508 01 Hořice

        7.1.2. Doručenie prostredníctvom dopravných spoločností PPL CZ, DHL, GLS, Schenker

        7.1.3. Tovar je možné doručiť v rámci Slovenskej republiky.

7.2. Spôsob doručenia určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak.

7.3. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko škody a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7.4. Doba doručenia Tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby. Predpokladaná doba doručenia Tovaru Vám bude oznámená v potvrdení Objednávky. Doba uvedená v týchto Podmienkach je iba orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania. V prípade osobného odberu na prevádzkarni Vás vždy o možnosti vyzdvihnutia Tovaru budeme informovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

7.5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar je neporušený.

7.6. V prípade, keď porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov podľa čl. 7.5. Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpenie od Zmluvy medzi Nami a Vami. Nám ale v takom prípade vzniká právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy, prípadne Tovar uskladniť, za čo nám od Vás náleží odplata. Pokiaľ sa rozhodneme odstúpiť od Zmluvy, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na uhradenie Ceny za dopravu, prípadne na nárok na náhradu škody, pokiaľ vznikla.

7.7. Pokiaľ je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bol v Zmluve dohodnutý, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné 14 dní od doručenia e-mailu.

7.8. Nebezpečné škody na Tovare na Vás prechádzajú v okamihu, keď ho prevezmete. V prípade, keď Tovar neprevezmete, s výnimkou prípadov podľa čl. 7.5.. Podmienok, na Vás nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza v okamihu, keď ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva škody na Tovare pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.

7.9. V prípade, že Tovar nebol v E-shope uvedený ako skladom a bola uvedená iná dostupnosť, ako je „Na dotaz“, „Objednané“, „Na externom sklade“, „Na objednávku“, „Skladom cca do 3 dní“, „ Skladom do týždňa“, „Skladom na našej prevádzke“ alebo „Skladom u dodávateľa“ o orientačnej dobe dostupnosti Vás budeme vždy informovať. A to aj v prípade:

     7.9.1.mimoriadneho výpadku výroby Tovaru, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dostupnosti alebo informácie o tom, že nebude       možné Tovar dodať;

     7.9.2.meškanie s dodaním Tovaru od nášho dodávateľa, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dodania.

7.10. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný tovar prevziať pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 4,10 Euro za deň uskladnenia alebo je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

7.11. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho a prepravcu.

 

8. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť odovzdať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúcemu povinnosť za tento tovar predávajúcemu zaplatiť dohodnutú cenu.

8.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar objednaný a dodaný v súlade s kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami.

8.3. V prípade, že je nevyhnutné z dôvodov na strane kupujúceho, dodávať tovar inak, než bol v zmluve dohodnutý, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho všetky náklady s týmto doručením spojené.

8.4. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

 

9. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1. V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením §1829 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, resp. pokiaľ sa jedná o kúpu tovaru, potom do štrnástich dní od jeho prevzatia. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko kusov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania posledného kusu alebo časti Tovaru, av prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína bežať dňom dodania prvej dodávky.

9.2. Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačných údajov). Pre odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 2 Podmienok.

9.3. Ak je kupujúci právnickou osobou, alebo fyzickou osobou – podnikateľom, je oprávnený odstúpiť iba za podmienok stanovených zákonom, kúpnou zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami.

9.4. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa zmluva ruší od začiatku. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania predávajúcim ponúkaný).

9.5. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

9.6. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša v plnej výške kupujúci.

9.7. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 9 Podmienok Nám však zodpovedáte za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na to, aby ste sa zoznámili s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou Tovaru, tj spôsobom, akým by ste sa s Tovarom zoznamovali v kamennej predajni. V prípade, že sme Vám ešte nevrátili Cenu, sme oprávnení pohľadávku z titulu nákladov započítať na Vašu pohľadávku na vrátenie Ceny.

9.8. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, ak je to možné v pôvodnom obale.

9.9. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

9.10. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmlúv uvedených v § 1837 Občianskeho zákonníka.

9.11. My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred tým, než Vám dodáme Tovar, pokiaľ existujú objektívne dôvody, prečo nie je možné Tovar dodať (najmä dôvody na strane tretích osôb alebo dôvody spočívajúce v povahe Tovaru). Môžeme tiež od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ je zjavné, že ste uviedli v Objednávke zámerne nesprávne informácie. V prípade, že nakupujete tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, teda ako podnikateľ, sme oprávnení od Zmluvy odstúpiť kedykoľvek, aj bez udania dôvodu.

9.12. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť, a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

10. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA A ZÁRUKA ZA AKOSŤ

10.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o. znení neskorších predpisov).

10.2. Zaručujeme, že v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovar podľa čl. 7 Podmienok je Tovar bez vád, najmä potom, že Tovar:

a) zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam;

b) je vhodné na účel, na ktorý ho požadujete as ktorým súhlasíme;

c) je dodané s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu;

d) je vhodné na účel, na ktorý sa Tovar tohto druhu obvykle používa;

e) množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam Tovaru toho istého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené nami alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením;

f) je dodané s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môžete rozumne očakávať; a

g) zodpovedá kvalitou alebo vykonaním vzorky alebo predlohe, ktoré Vám boli poskytnuté pred uzavretím zmluvy.

10.3. Ustanovenia uvedené v čl. 10.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebeniu, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

10.4. V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä pokiaľ nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. 1, môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva z vadného plnenia (teda Tovar reklamovať) zaslaním e-mailu či listu na adresu prevádzky Husova 2153, 508 01 Hořice, prípadne osobne na adrese Husova 2153, 508 01 Hořice. Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 1 Podmienok. V uplatnení práva z chybného plnenia je potrebné zvoliť, ako chcete vadu vyriešiť, pričom túto voľbu nemôžete následne bez nášho súhlasu zmeniť. Reklamáciu vybavíme v súlade s Vami uplatneným právom z chybného plnenia.

10.5. Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, alebo na odstránenie vady opravou veci, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpiť od zmluvy.

10.6. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo z vadného plnenia si zvolil podľa čl. 10.5. obchodných podmienok pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

10.7. Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kupnej ceny.

10.8. Kupujúci je povinný tovar pred prevzatím riadne prezrieť a upozorniť predávajúceho na všetky vady, ktoré je možné poznať bez potreby odskúšania tovaru pri obyčajnej vizuálnej prehliadke. V prípade, že kupujúci predávajúceho na tieto vady pri prevzatí tovaru neupozorní, predávajúci za tiež vady neodpovedá.

10.9. Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru vykonať riadnu kontrolu a jeho odskúšanie s riadnou starostlivosťou. Akékoľvek vady je potrebné bezodkladne oznámiť predávajúcemu, najneskôr však do troch dní od prevzatia tovaru. Za neskôr uplatnené vady zo strany kupujúceho predávajúci nezodpovedá.

10.10. Skryté vady tovaru je potrebné oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu potom, čo ich kupujúci mohol pri dodatočnej starostlivosti zistiť. Najneskôr však do 5 dní od zistenia vady.

10.11. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

10.12. Záručná doba beží od odovzdania tovaru kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté v konkrétnom prípade inak. Predávajúci môže najmä poskytnúť aj lehotu kratšiu pre určitý druh tovaru, pokiaľ to neodporuje Občianskemu zákonníku (teda napr. pri použitom tovare).

10.13. V prípade, že zmluva, záručný list, obal alebo reklama určujú rôzne dĺžky záručnej doby, platí tá, ktorá je z nich najdlhšia.

10.14. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, ku ktorému došlo jeho bežným používaním, na škody spôsobené chemickými vplyvmi, na škody spôsobené nevhodnou obsluhou, na škody vzniknuté zanedbaním pravidelnej údržby, na škody spôsobené vplyvom vonkajších okolností a vplyvom poveternostných podmienok, na škody spôsobené úmyselným poškodením a na škody spôsobené zásahom tretej osoby.

10.15. Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenie tovaru spôsobené chybným používaním.

10.16. Práva z vadného plnenia a zo záruky za akosť uplatňuje kupujúci u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar av prípade objemného tovaru riadne vyplnený reklamačný formulár.

10.17. Kupujúci pri reklamácii doloží kópiu faktúry za zakúpený tovar.

10.18. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať reklamačný protokol o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje. Samotnú reklamáciu tiež môžu vybavovať alebo o nej kupujúceho upovedomiť naši zmluvní autorizovaní partneri.

10.19. Predávajúci alebo ním poverený pracovník je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, bez zbytočného odkladu, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Rozhodnutím o reklamácii sa rozumie spôsob riešenia reklamácie. Do lehoty podľa tohto odseku sa nezapočítava doba primeraná, potrebná na odborné posúdenie vady tovaru.

10.20. Reklamácia, vrátane príp. odstránenie vady, ak bolo požadované, musí byť vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. V tejto lehote predávajúci taktiež upovedomí kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie.

10.21. V prípade, že je reklamácia neoprávnená, uvedie predávajúci dôvod zamietnutia do reklamačného protokolu. Prípadné náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou hradí kupujúci.

10.22. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady a zárukou za akosť môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

 

11. ZÁRUKA

11.1. Pre zákazníkov a firmy nakupujúce na IČO predstavuje záruka na tovar dĺžku 12 mesiacov. Pre koncových spotrebiteľov (ktorí nenakupujú na IČO) je záruka v dĺžke 24 mesiacov.

11.2. Záruka sa nevzťahuje na časti alebo diely strojov, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebovaniu (jedná sa o spotrebné diely a časti strojov).

11.3. Na individuálnu záruku sa informujte u predajcu.

11.4. Použité, bazárové stroje a stroje z predvádzacích akcií sú predávané bez záruky.

11.5. V prípade nákupu produktu za účelom ďalšieho predaja mimo SR sa na tovar nevzťahuje záruka.

11.6. Servisné výjazdy na adresu zákazníka zaisťujeme pri strojoch, ktoré majú hmotnosť nad 300 kg.

 

12. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

12.1. Predávajúci je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný etickým kódexom správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

12.2. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy uvedenej v objednávke, resp. na adrese uvedenej na webovej stránke predávajúceho. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

12.3. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 00020869. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach coi.cz.

12.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe zakladateľskej listiny spoločnosti Procarosa, s.r.o.. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

12.5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

 13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

13.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

13.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, firma, adresa bydliska, sídla, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a akýchkoľvek ďalších údajov, ktoré sú predávajúcim spracované ( ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

13.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

13.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

13.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

13.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

13.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

13.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

      13.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

      13.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

13.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

13.10. Kupujúci týmto udeľuje predávajúcemu oprávnenie zhromažďovať, spracovávať, uchovávať a užívať údaje, ktoré o sebe uviedol kupujúci, na účely informačných a účtovacích systémov predávajúceho a na využitie v rámci marketingových akcií predávajúceho, za účelom informovania kupujúceho o nových produktoch predávajúceho.

13.11. Kupujúci dáva súhlas a oprávnenie k vyššie uvedenému na dobu neurčitú počnúc dňom odoslania objednávky.

 

14. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

14.1. Kupujúci výslovne súhlasí so zasielaním obchodných oznámení v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., v znení neskorších predpisov, predávajúcim na adresu jeho elektronickej pošty, a so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho.

14.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

15. GDPR – PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

15.1. Základné ustanovenia

    15.1.1. Správcom osobných údajov podľa článku 4 bodu 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb    pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR”) je Procarosa s.r.o. IČO 08555222 so sídlom Komenského 264/5 500 03 Hradec Králové (ďalej len: „správca“).

     15.1.2. Kontaktné údaje správcu sú:

      adresa: Husova 2153, 50801 Horice

      email: info@procarosa.sk,

      telefón: +421 904 126 999

     15.1.3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

15.2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

    15.2.1.Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

    15.2.2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

15.3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

    15.3.1. plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

    15.3.2. oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

    15.3.3. Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

15.4. Účelom spracovania osobných údajov je

    15.4.1. vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,

    15.4.2. zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

15.5. Čas uchovávania údajov

     15.5.1. Správca uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

     15.5.2.Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže

15.6. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

      15.6.1. Príjemcami osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 • Účtovník

      15.6.2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb/cloudových služieb.

15.7. Vaše práva

      15.7.1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

     15.7.2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

15.8. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

     15.8.1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

     15.8.2.Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä pomocou hesiel, antivírusových programov, fyzického zabezpečenia úložísk.

     15.8.3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

15.9. Záverečné ustanovenia

     15.9.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

    15.9.2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

    15.9.3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

 16. E-MAILOVÉ DOTAZNÍKY

16.1. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom emailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi a Zbozi.cz, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

17. RETARGETING, REMARKETING

17.1. Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby Sklik prevádzkovanej spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a.s.

17.2. Naše webové stránky využívajú technológie remarketingu a google analytics prevádzkované spoločnosťou Google Inc. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Google Inc“

 

18. DORUČOVANIE

18.1. Oznámenia týkajúce sa vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim, najmä týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musia byť doručené poštou formou doporučeného listu, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak.

18.2. Oznámenia sa doručujú na príslušnú adresu predávajúceho alebo kupujúceho a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich doručenia prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, pokiaľ je oznámenie kupujúcim v lehote na odstúpenie odoslané.

18.3. Za doručené sa tiež považuje oznámenie, ktorého prevzatie adresát odmietol, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.

18.4. Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

 

19.SPÄTNÝ ODBER VYSLUŽILÝCH ELEKTROZARIADENÍ

19.1. Predávajúci je v zmysle zákona č. 185/2001 Zb. účastníkom kolektívnych systémov nakladania s elektroodpadom (REMA Systém, a.s.).

19.2. Predávajúci zaisťuje spätný odber elektrozariadení v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zákazník je oprávnený odovzdať elektrozariadenia, elektroodpad či batérie alebo akumulátory na zberných miestach spoločnosti REMA Systém.

19.3. Kompletné informácie o spätnom odbere elektrozariadení a batérií sú uvedené v dokumente spetny-odber-vyslouzilych-elektrozarizeni-a-baterii-web.

 

20. ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA

20.1. Všetky vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.

20.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

20.3. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim obsiahnuté v kúpnej zmluve, majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok, s ktorými sú v rozpore iba v prípade, že predávajúci tieto podmienky potvrdí prípisom do kúpnej zmluvy alebo príslušnej faktúry.

20.4. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci, a pokiaľ stav vyššej moci trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.

20.5. Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto Podmienky a potvrdenie Objednávky so zhrnutím Objednávky obdržíte e-mailom a budete teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.

20.6. Prílohou Podmienok je vzorový formulár na reklamáciu a vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.

20.7. Kontaktné údaje predávajúceho: Procarosa s.r.o., so sídlom Komenského 264/5, 500 03 Hradec králi, prevádzkareň: Procarosa s.r.o., Husova 2153, 508 01 Hořice, adresa elektronickej pošty info@procarosa.sk, telefón: +421 904 126 999

20.8. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 13.1.2023.

 

Príloha č. 1 - Formulár pre reklamáciu

 

reklamace

 

Príloha č. 2 - Formulár pre odstúpenie od Zmluvy

Adresát:                  Procarosa s.r.o., Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové, IČO: 08555222

Týmto vyhlasujem, že odstupujem od Zmluvy:

Dátum uzavretia Zmluvy:

Meno a priezvisko:

Adresa:

E-mailová adresa:

Špecifikácia Tovaru, ktorého sa Zmluva týka:

Spôsob pre vrátenie obdržaných finančných prostriedkov, prípadne uvedenie čísla bankového účtu:

 

Ak je kupujúci spotrebiteľom má právo v prípade, že objednal tovar prostredníctvom e-shopu spoločnosti Procarosa s.r.o. („Spoločnosť“) alebo iného prostriedku komunikácie na diaľku, okrem prípadov uvedených v § 1837 zák. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov odstúpiť od už uzavretej kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, resp. pokiaľ sa jedná o kúpu tovaru, potom do štrnástich dní od jeho prevzatia. V prípade zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko kusov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania posledného kusu alebo časti tovaru, av prípade zmluvy, na základe ktorej má byť tovar dodávaný pravidelne a opakovane, odo dňa dodania prvej dodávky.

Toto odstúpenie oznámi kupujúci Spoločnosti písomne ​​na adresu prevádzky Spoločnosti Husova 2153, 508 01 Hořice alebo elektronicky na e-mail info@procarosa.sk.

Ak odstúpi kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá Spoločnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od nej obdržal.

Ak odstúpi kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, od kúpnej zmluvy, vráti mu Spoločnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky (kúpnu cenu dodaného tovaru) vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Spoločnosť ponúka, vráti Spoločnosť kupujúcemu náklady na dodanie tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Spoločnosť nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako tovar dostane späť alebo než kupujúci preukáže, že tovar Spoločnosti odoslal.

 

Dátum:

 

Podpis: