Obchodné podmienky

Spoločnosť Procarosa s.r.o., IČO 08555222, DIČ CZ08555222, so sídlom Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové, zapísaná v OR Okresného súdu v Hradci Králové pod sp. zn. C 44578, predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.procarosa.sk.

 
1. Úvodné ustanovenia

1.1 V súlade s ustanovením §1751 ods.1 zák. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len občiansky zákonník) v platnom znení vydáva spoločnosť Procarosa sro, IČO 08555222, DIČ CZ08555222, so sídlom Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové tieto obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi:

predávajúcim: Procarosa s.r.o., IČO 08555222, DIČ CZ08555222, so sídlom Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové, zapísaná v OR Okresného súdu v Hradci Králové pod sp. zn. C 44578, e-mail: info@procarosa.sk, tel: +421 904 126 999, (ďalej len predávajúci) na strane jednej

a

kupujúcim: ktorým je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem o kúpu tovaru, ponúkaného predávajúcim. (Ďalej len kupujúci)

 (Ďalej len kúpna zmluva)

1.2 Kúpna zmluva je uzatváraná dištančným spôsobom prostredníctvom internetového obchodu, prevádzkovaného predávajúcim na internetovej adrese www.procarosa.sk (ďalej len e-shop) alebo obchodným zástupcom spoločnosti Procarosa s.r.o..

1.3 Kúpna zmluva a tieto obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť len v českom jazyku.

1.4 Vzťahy neupravené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

1.5 Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka, riadia sa vzťahy neupravené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami osobitnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka upravujúcimi uzatváranie zmlúv so spotrebiteľom uvedenými v §1810 a nasledujúcich.

1.6 Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy potvrdzuje, že sa zoznámil s úplným znením týchto obchodných podmienok, že rozumie všetkým ich ustanoveniam a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

1.7 Odlišné dojednania uvedené v kúpnej zmluve predávajúceho a navrhnutá výhradne stranou predávajúceho majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

1.8 Predávajúci je oprávnený znenie týchto obchodných podmienok meniť či doplňovať. Nové znenie obchodných podmienok je účinné dňom ich zverejnenia na internetových stránkach predávajúceho.

 2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1 Kupujúci vybraním tovar z ponuky predávajúceho a jeho následným objednaním (prostredníctvom vyplnenia objednávkového formulára), alebo prostredníctvom emailu spoločnosti Procarosa s.r.o.) podáva predávajúcemu záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá okamihom akceptácie tohto návrhu, teda potvrdením objednávky zo strany predávajúceho odoslaným na emailovú adresu kupujúceho. V prípade, že k takémuto potvrdenie zo strany predávajúceho nedôjde, má sa za to, že kúpna zmluva nebola uzavretá.

2.2 Objednávkový formulár obsahuje najmä označenie tovaru, cenu tovaru, spôsob úhrady ceny tovaru, spôsob a cenu dopravy tovaru v rámci Českej a slovenskom republiky a priestor pre vyplnenie identifikačných údajov kupujúceho.

2.3 Identifikačné údaje kupujúceho sú najmä jeho meno a priezvisko prípadne názov obchodnej firmy, bydlisko alebo sídlo, dátum narodenia či IČ, ďalej potom emailová adresa, kontaktný telefón, prípadne doručovacia adresa.

2.4 Cena všetkého tovaru ponúkaného na eshope predávajúceho je uvádzaná vrátane DPH aj všetkých poplatkov s predajom súvisiacich (s výnimkou ceny za poštovné a balné, ktorá je uvedená samostatne). Cena tovaru je platná po dobu jej zverejnenia v e-shope predávajúceho. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.5 Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých náležitostí objednávkového formulára, vrátane súhlasu so znením týchto obchodných podmienok. Potvrdením obchodných podmienok stranou kupujúceho sa rozumie, písomné potvrdenie, alebo akceptácia a úhrada zálohovej faktúry alebo faktúry konečnej.

2.6 Kupujúci je uzrozumený s tým, že predávajúci nie je povinný uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu na všetok tovar uvedený v eshope predávajúceho, tj. Že vystavenie tovaru v eshope predávajúceho nie je ponukou na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 Občianskeho zákonníka.

2.7 Všetky skutočnosti uvádzané kupujúcim do poznámky v objednávkovom formulári nie sú súčasťou uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade súhlasu predávajúceho s nimi, bude kúpna zmluva rozšírená predávajúcim o dodatok so spomínanými podmienkami. V prípade nesúhlasu predávajúceho nebude zmluva, alebo fakturácia rozšírená o tieto podmienky. Rovnako v prípade nemožnosti predávajúceho splniť akúkoľvek požiadavku kupujúceho vyjadrený v objednávke, nebude kúpna zmluva / alebo fakturácia rozšírená o tieto podmienky. Kúpna zmluva je v tomto okamihu uzavretá odoslaním tejto novej objednávky kupujúcim predávajúcemu a jej následným potvrdením predávajúcim.

2.8 Predávajúci je oprávnený pri okolnostiach hodných zreteľa, pred potvrdením objednávky a teda uzatvorením kúpnej zmluvy, požiadať kupujúceho o telefonickej či písomné potvrdenie jeho objednávky.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť odovzdať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúcemu povinnosť za tento tovar predávajúcemu zaplatiť dohodnutú cenu.

3.2 Kupujúci je povinný prevziať tovar objednaný a dodaný v súlade s kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami.

3.3 V prípade, že je potrebné z dôvodov na strane kupujúceho, dodávať tovar inak, než bolo v zmluve dohodnuté, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom všetky náklady s týmto doručením spojené.

3.4 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

4. Odstúpenie od zmluvy

4.1 V súlade s ustanovením § 1829 Občianskeho zákonníka má kupujúci, ktorý je fyzickou osobou - nepodnikateľom, právo v lehote 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.2 Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa čl. 4.1 obchodných podmienok musí byť predávajúcemu odoslaný do 14 dní od prevzatia tovaru a to na adresu sídla predávajúceho, či na adresu prevádzky predávajúceho, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho uvedenú v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

4.3 Ak je kupujúci právnickou osobou, alebo fyzickou osobou - podnikateľom, je oprávnený odstúpiť len za podmienok ustanovených zákonom, kúpnou zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami.

4.4 Odstúpením od kúpnej zmluvy sa zmluva ruší od začiatku. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania predávajúcim ponúkaný).

4.5 Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4.6 Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu nesie v plnej výške kupujúci.

4.7 Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

4.8 Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, ak je to možné v pôvodnom obale.

4.9 Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

4.10 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmlúv uvedených v § 1837 občianskeho zákonníka.

4.11 Predávajúci je oprávnený, do doby prevzatia tovaru kupujúcim, odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade okolností znemožňujúcich mu dodania objednaného tovaru kupujúcemu.

4.12 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti, a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 5. Cena, platobné podmienky a prechod vlastníckeho práva

5.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: 5.1.1 v hotovosti na dobierku prepravcovi predávajúceho v mieste určenom kupujúcim v objednávke. 5.1.2 bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2401700373/2010, vedený u spoločnosti FIO (ďalej len "účet predávajúceho"). 5.1.3 prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou.

5.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej výslovne uvedené inak, rozumie sa kúpnou cenou aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru.

5.3 Tovar bude kupujúcemu dodaný / odovzdaný až po zaplatení celej kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie. Kúpna cena je splatná v okamihu prevzatia tovaru na dobierku. V prípade bezhotovostnej platby na účet predávajúceho je kúpna cena splatná pred dodaním tovaru, tj. Pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak.

5.4 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

5.5 K prechodu vlastníckeho práva k objednanému tovaru z predávajúceho na kupujúceho dochádza až úplným uhradením kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie.

5.6 Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví kupujúcemu súčasne s expedíciou tovaru a zašle ho v papierovej podobe súčasne s tovarom, pokiaľ to dovoľuje charakter (veľkosť, spôsob balenia, spôsob prepravy) tovaru. Kupujúci výslovne súhlasí s možnosťou zaslania daňového dokladu v elektronickej podobe (namiesto dokladu v písomnej forme) na jeho emailovú adresu.

5.7 Upresnenie AKCIA - Dotovaná cena na príslušenstvo k pískovačkám Procarosa

 • Účel akcie je dlhodobé zníženie prevádzkových nákladov majiteľa pieskovacieho zariadenia Procarosa a jeho konkurenčnú výhodu oproti iným prevádzkovateľom pieskovacích zariadení.
 • Akcia platí len pre zákazníkov, ktorí kupujú nové pieskovacie zariadenie značky Procarosa. Akcia nie je prenositeľná (platná je vždy iba pre prvého majiteľa stroja s číslom nákupnej faktúry.)
 • Dodávateľ si vyhradzuje právo na zrušenie akciové ceny na príslušenstvo v celom jej rozsahu bez udania dôvodov. Riešenie odobratie akcia je krajná možnosť, ktorú dodávateľ využije celkom výnimočne. Hlavné dôvody sú zneužitia nákupu príslušenstva na ďalší predaj, alebo nadmerné odbery, ktoré nezodpovedajú štandardné spotrebe menších aj väčších zákazníkov podobného tipu.  

 

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1 Spôsob doručenia určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak.

6.2 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko škody a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.3 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný tovar prevziať pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 100, - Sk za deň uskladnenia alebo je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.4 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať znovu alebo iným spôsobom a ak nebolo tak uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním alebo náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.5 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúce tovar je neporušený.

6.6 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho a prepravcu.

 

7. Práva z chybného plnenia a záruka za akosť

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal: 7.2.1 má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak takéto dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané, 7.2.2 sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, 7.2.3 tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy, 7.2.4 je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a 7.2.5 tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3 Ustanovenia uvedené v čl. 7.2. obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak vyplýva to z povahy tovaru.

7.4 Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci, alebo na odstránenie vady opravou veci, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpiť od zmluvy.

7.5 Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo z chybného plnenia si zvolil podľa čl. 7.4. obchodných podmienok pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

7.6 Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7.7 Kupujúci je povinný tovar pred prevzatím riadne prezrieť a upozorniť predávajúceho na všetky vady, ktoré možno poznať bez potreby odskúšanie tovaru pri obyčajnej vizuálnej prehliadke. V prípade, že kupujúci predávajúceho na tieto vady pri prevzatí tovaru neupozorní, predávajúci za takéto vady nezodpovedá.

7.8 Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru vykonať riadnu kontrolu a jeho odskúšaní s riadnou starostlivosťou. Akékoľvek vady je potrebné bezodkladne oznámiť predávajúcemu, najneskôr však do troch dní od prevzatia tovaru. Za neskôr uplatnené vady zo strany kupujúceho predávajúci nezodpovedá.

7.9 Skryté vady tovaru je potrebné oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo je kupujúci mohol pri dodatočnej starostlivosti zistiť. Najneskôr však do 5 dní od zistenia vady.

7.10 Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

7.11 Záručná doba beží od odovzdania tovaru kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia, nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté v konkrétnom prípade inak. Predávajúci môže najmä poskytnúť aj lehotu kratšiu pre určitý druh tovaru, pokiaľ to neodporuje občianskemu zákonníku (teda napr. U použitého tovaru).

7.12 V prípade, že zmluva, záručný list, obal alebo reklama určujú rôzne dĺžky záručnej doby, platí tá, ktorá je z nich najdlhšia.

7.13 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, ku ktorému došlo jeho bežným užívaním, na škody spôsobené chemickými vplyvmi, na škody spôsobené nevhodnou obsluhou, na škody vzniknuté zanedbaním pravidelnej údržby, na škody spôsobené vplyvom vonkajších okolností a vplyvom poveternostných podmienok, na škody spôsobené úmyselným poškodením a na škody spôsobené zásahom tretej osoby.

7.14 Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenie tovaru spôsobené chybným používaním.

7.15 Práva z chybného plnenia a zo záruky za akosť uplatňuje kupujúci u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar a v prípade objemného tovaru riadne vyplnený reklamačný formulár. 7.16 Kupujúci pri reklamácii doloží kópiu faktúry za zakúpený tovar.

7.17 Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať reklamačný protokol o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje. Samotnú reklamáciu tiež môžu vybavovať alebo o nej kupujúceho upovedomiť naši zmluvní autorizovaní partneri.

7.18 Predávajúci alebo ním poverený pracovník je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, bez zbytočného odkladu, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Rozhodnutím o reklamácii sa rozumie spôsob riešenia reklamácie. Do lehoty podľa tohto odseku sa nezapočítava doba primeraná, potrebná k odbornému posúdeniu vady tovaru.

7.19 Reklamácia, vrátane príp. odstránenie chyby, ak bolo požadované, musí byť vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. V tejto lehote predávajúci takisto vyrozumie kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie.

7.20 V prípade, že je reklamácia neoprávnená, uvedie predávajúci dôvod zamietnutia do reklamačného protokolu. Prípadné náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou hradí kupujúci.

7.21 Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady a zárukou za akosť môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8. Záruka

8.1 Pre zákazníkov a firmy nakupujúci na IČO predstavuje záruka na tovar dĺžku 12 mesiacov. Pre koncových spotrebiteľov (ktorí nenakupujú na IČO) je záruka v dĺžke 24 mesiacov.

8.2 Na individuálne záruku sa informujte u predajcu.

8.3 Použité, bazarové stroje a stroje z predvádzacích akcií sú predávané bez záruky.

8.4. V prípade nákupu tovaru za účelom ďalšieho predaja nie je držaná záruka na tovar.

9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

9.1 Predávajúci je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný etickým kódexom správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

9.2 Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy uvedenej v objednávke, resp. na adrese uvedenej na webovej stránke predávajúceho. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

9.3 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 00020869. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.coi.cz.

9.4 Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe zakladateľskej listiny spoločnosti Heavytech, s.r.o. .. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

9.5 Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 

10. Ochrana osobných údajov

10.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

10.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, firma, adresa bydliska, sídla, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a akýchkoľvek ďalších údajov, ktoré sú predávajúcim spracované (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

10.3 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

10.4 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

10.5 Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

10.6 Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

10.7 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

10.8 V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania , môže:

10.8.1 požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

10.8.2 požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

10.9 Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

10.10 Kupujúci týmto udeľuje predávajúcemu oprávnenie zhromažďovať, spracovávať, uchovávať a používať údaje, ktoré o sebe uviedol kupujúci, na účely informačných a účtovných systémov predávajúceho a pre využitie v rámci marketingových akcií predávajúceho, za účelom informovania kupujúceho o nových produktoch predávajúceho.

10.11 Kupujúci dáva súhlas a oprávnenie k vyššie uvedenému na neobmedzené obdobie od dátumu odoslania objednávky.

11. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

11.1 Kupujúci výslovne súhlasí so zasielaním obchodných oznámení v zmysle zákona č. 480/2004 Zb. V znení neskorších predpisov, predávajúcim na adresu jeho elektronickej pošty, a so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho.

11.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

12. GDPR - Podmienky ochrany osobných údajov

12.1 Základné ustanovenia

12.1.1.Správcem osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Procarosa s.r.o. IČ 08555222 so sídlom Komenského 264/5 500 03 Hradec Králové (ďalej len: "správca").

12.1.2 Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: Husova 2153

 Hořice 50801

email: info@procarosa.sk

telefón: +421 904 126 999

12.1.3 Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

12.2 Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

12.2.1 Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

12.2.2 Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

12.3 Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

12.3.1 plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

12.3.2 oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

12.3.3 Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

12.4 Účelom spracovania osobných údajov je

12.4.1 vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,

12.4.2 zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

12.5 Doba uchovávania údajov

12.5.1 Správca uchováva osobné údaje

 • .po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   12.5.2 Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

 12.6 Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

12.6.1 Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,

 • zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu

 • zaisťujúce marketingové služby

 • Účtovné

12.6.2 Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

12.7 Vaše práva

12.7.1 Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.

 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR

 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

12.7.2 Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

12.8 Podmienky zabezpečenia osobných údajov

12.8.1 Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

12.8.2 Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä pomocou hesiel, antivírusových programov, fyzického zabezpečenia úložísk.

12.8.3 Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

12.9 Záverečné ustanovenia

12.9.1 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

12.9.2 S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

12.9.3 Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

 13. E-mailové dotazníky

13.1 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom emailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi a Zbozi.cz, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 14. Retargeting, remarketing

14.1 Naše webové stránky využívajú technológie retargeting od služby Sklik prevádzkovanej spoločnosťou Seznam.cz, a.s.

 • Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a.s.

 

14.2 Naše webové stránky využívajú technológie remarketingu a google analytics prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc.

 • Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Google Inc "

15. Doručovanie

15.1 Oznámenie týkajúce sa vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim, najmä týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musí byť doručená poštou formou doporučeného listu, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak.

15.2 Oznámenie sa doručujú na príslušnú adresu predávajúceho alebo kupujúceho a považujú sa za doručené a účinná okamihom ich doručenia prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, ak je oznámenie kupujúcim v lehote na odstúpenie odoslaný.

15.3 Za doručené sa tiež považuje oznámenie, ktorého prevzatie adresát odmietol, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.

15.4 Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

 16. Spätný odber vyslúžilých elektrozariadení

16.1 Predávajúci je v zmysle zákona č. 185/2001 Zb. účastníkom kolektívnych systémov nakladania s elektroodpadom (REMA Systém, a.s.).


16.2 Predávajúci zaisťuje spätný odber elektrozariadení v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zákazník je oprávnený odovzdať elektrozariadenia, elektroodpad či batérie alebo akumulátory na zberných miestach spoločnosti REMA Systém.


16.3 Kompletné informácie o spätnom odbere elektrozariadení a batérií sú uvedené v dokumente spetny-odber-vyslouzilych-elektrozarizeni-a-baterii-web.

17. Záverečné dojednania

17.1 Všetky vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.

17.2 Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

17.3 Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim obsiahnutá v kúpnej zmluve, majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok, s ktorými sú v rozpore iba v prípade, že predávajúci tieto podmienky potvrdí prípisom do kúpnej zmluvy alebo príslušnej faktúry.

17.4 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

17.5 Kontaktné údaje predávajúceho:

Procarosa s.r.o.,

so sídlom Komenského 264/5,

500 03 Hradec Králové

adresa elektronickej pošty info@procarosa.sk,

Telefón: +421 904 126 999.

17.5 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17.10.2022.